ReadyPlanet.com
งานบริการ โปร-ทีม

เพราะเหตุไรจึงต้องเป็น โปร-ทีม


           เราคือผู้ประกอบการรับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์รบกวน เพื่อให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้จากการฝึกอบรมพนักงานของเรา จึงสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานโดยนักวิชาการชั้นนำ ประกอบการอบรมความรู้ทางด้านเคมี โดยผู้ผลิตและนักวิชาการเฉพาะด้านและกรรมวิธีการให้ สารเคมีนั้นและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ยังประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้รับบริการที่มีมาตรฐานสูงสุด           เรามีการจัดอบรมพนักงานในการจัดการแมลงและสัตวรบกวน ในเปนกระบวนการใช้เทคนิคต่าง ๆ ด้วยกรรมวิธีอย่างเหมาะสม เพื่อปองกันและกําจัดแมลงและสัตวรบกวนให้แก่ผู้บริโภค ตั้งแตตน และเป็นการให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ไดแก การสุขาภิบาล การดูแลจัดการอาคารบานเรือน สถานที่ การปดกั้น หรือปองกันไมใหแมลงและสัตวที่เปนปญหาเขามาทําลายภายในอาคารบานเรือน การจัดการทําความสะอาด ดูแลความเปนระเบียบเรียบร้อย ในกรณีเกิดปัญหาการเข้าทำลายของแมลงและสัตว์รบกวน บางครั้งอาจต้อง พึ่งพาบริการจากผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเพื่อการจัดการแมลง และสัตว์อื่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดแด่ผู้บริโภค ในการใส่ใจการให้บริการในทุกๆขบวนการและทุกขั้นตอนให้แก่ลูกค้าของเรา

 การกำจัดยุงและอุปกรณ์การใช้งาน
การกำจัดหนูและอุปกรณ์การใช้งาน
การกำจัดแมลงสาบและอุปกรณ์การใช้งาน
การกำจัดมดและอุปกรณ์การใช้งาน
การกำจัดปลวกและอุปกรณ์การใช้งาน
หน้า 1/1
1
[Go to top]