ReadyPlanet.com
ข้อมูลทางด้านแมลง

 

เรามาทำความรู้จัดแมลงและสัตว์พาหะใกล้ตัวคุณ

 

 

 และทำความเข้าใจวงจรชีวิตของพวกเขา

 

         การจัดการแมลงและสัตวอื่น เปนกระบวนการใช  เทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อปองกันกํา จัดแมลง และสัตวรบกวนอื่น ๆ ตั้งแตตน ไดแก การสุขาภิบาล การดูแลจัดการอาคารบานเรือน สถานที่ การปดกั้น หรือปองกันไมใหแมลงและสัตวที่เปนปญหาเขามาทําลายภายในอาคารบานเรือน การจัดการทําความสะอาด ดูแลความเปนระเบียบเรียบร้อย ในกรณีเกิดปัญหาการเข้าทำลายของแมลงและสัตว์รบกวน บางครั้งอาจต้อง พึ่งพาบริการจากผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเพื่อการจัดการแมลง และสัตว์อื่นดังกล่าวข้อมูลเกี่ยวกับปลวก
ข้อมูลเกี่ยวกับมด
หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]