ReadyPlanet.com
การกำจัดปลวกและอุปกรณ์การใช้งาน

 

การวางแผนและแนวทางในการป้องกันและกำจัดปลวก

      การวางแผนในการกำจัดปลวกเมื่อได้ทำการสำรวจและตรวจสอบอาคารอย่างละเอียด ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง ตลอด จนความรุนแรง หรือจุดต่าง ๆ ที่เกิดปัญหา การพิจารณาวางแผนและแนวทางในการจัดการปลวกให้เหมาะสม ต่อไป อาจแบ่งขั้นตอนได้ดังนี้

การป้องกันและกำจัดปลวกเฉพาะจุด

      ในอาคารบ้านเรือนที่สำรวจหากพบมีการเข้าทำลายของปลวกอย่างรุนแรง จำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการกำจัดเฉพาะจุดนั้น ๆ เสียก่อน เพื่อลดความเสียหายและความรุนแรงในการเข้า ทำลายลงไปในระดับหนึ่งก่อน โดยในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการกำจัดที่สามารถจะลดจำนวน ประชากรปลวกลงให้มากและเร็วที่สุด ซึ่งอาจดำเนินการโดยใช้วิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

  • กำจัดเส้นทางเดินดินของปลวกที่ทำเข้าสู่โครงสร้างของอาคาร โดยการเขี่ยเอา เส้นทางเดินของปลวกออก ปลวกจะไม่สามารถลุกลามขึ้นไปก่อความเสียหายในส่วนอื่น ๆ ของอาคาร ซึ่งผู้ตรวจสอบและผู้อยู่อาศัยเองจะต้องคอยสำรวจตรวจตราในบริเวณอาคารบ้านเรือนอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะใน จุดที่ติดต่อกับพื้นดินหรือจุดที่มักจะมีสภาพแวดล้อมที่ปลวกชอบ เช่น ในสภาพที่เงียบ มืด และอับชื้น เป็นต้น

 

  • การวางเหยื่ออาหารล่อปลวกไว้ภายในหรือภายนอกอาคาร วิธีการนี้สามารถใช้ ในการล่อปลวกจำนวนมากซึ่งเราไม่สามารถสำรวจพบได้ ให้เข้ามากินอาหารที่นำมาล่อไว้ ซึ่งเหยื่ออาหารที่นำ มาล่ออาจเป็นไม้หรือกระดาษก็ได้ จากนั้นนำไปกำจัดต่อไป จะสามารถลดจำนวนปลวกในพื้นที่นั้น ๆ ให้ น้อยลงได้ ซึ่งสามารถช่วยลดระดับความรุนแรงในการเข้าทำลายของปลวก ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดความเสียหายได้ 

 

 

การเลือกใช้สารเคมีกำจัดปลวกชนิดต่าง ๆ มีข้อพิจารณา ดังนี้

(1) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดปลวก ซึ่งได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ และได้ ทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วเท่านั้น

(2) เลือกใช้สารป้องกันกำจัดปลวกในอัตราความเข้มข้นที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการ ป้องกันกำจัดว่าต้องการหวังผลในการป้องกันในระยะสั้นหรือระยะยาว เช่น เลือกใช้ในอัตราความเข้มข้นต่ำสุด ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก เพื่อช่วยลดปัญหาในด้านฤทธิ์ตกค้างและความเป็นพิษที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารเคมีอีกด้วย โดยเฉพาะกรณีที่ใช้ในการกำจัด เฉพาะจุดที่ไม่หวังผลในการป้องกันในระยะยาว

(3) เลือกรูปแบบของสูตรผสมให้เหมาะสมกับลักษณะของการนำไปใช้งาน

(4) เลือกอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดของสารป้องกันกำจัดปลวก เช่น ในการเลือก ใช้สารป้องกันกำจัดปลวกเพื่อการฉีดพ่น หรืออัดลงในดิน ควรเลือกสูตรผสมชนิดเข้มข้นซึ่งต้องผสมน้ำก่อนนำ ไปฉีด โดยใช้เครื่องพ่นแบบสูบโยกสะพายหลังชนิดใช้แรงลมหรือใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง สำหรับในโครงสร้างไม้ ที่ถูกทำลายโดยเฉพาะในบริเวณซอกมุม อาจเลือกใช้สูตรผสมที่ใช้สารอินทรีย์เป็นตัวทำละลาย โดยใช้อุปกรณ์ เข็มฉีดยา หรือเครื่องพ่นขนาดเล็ก ฉีดพ่นเข้าไปตามร่อง รอยแตกของโครงสร้างอาคารที่ถูกทำลาย ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องเลือกใช้สูตรผสมชนิดผง โดยใช้ลูกยางบีบพ่นผง หรืออาจเลือกใช้ในรูปของแอโรซอล (aerosol) ซึ่งมีหัวฉีดพ่นเข้าไปภายในโครงสร้างที่ถูกทำลาย

 

การจัดการปลวกก่อนและในระหว่างการก่อสร้าง

การวางแนวป้องกันปลวกใต้ดินที่จะขึ้นมาจากพื้นดินเข้าสู่ตัวอาคาร

      การวางแนวป้องกันโดยการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก (termiticide barrier) เป็นวิธีการทำให้พื้นดินภายใต้อาคาร และบริเวณรอบ ๆ อาคารเปนพิษ ็ ปลวกไม่สามารถ เจาะทะลุผ่านได้ ในการป้องกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดินให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูง ควรปฏิบัติตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ

สำหรับอาคารพื้นติดดิน

  • ถมดินและปรับระดับพื้นดินใต้อาคารให้ได้ระดับที่ต้องการ เก็บเศษไม้ หรือเศษวัสดุที่จะ เป็นแหล่งอาหารของปลวกออกให้หมด

 

  • ใช้สารป้องกันกำจัดปลวกฉีดพ่น หรือราดลงบนพื้นผิวภายใต้ตัวอาคารให้ทั่ว ในอัตราสาร เคมีผสมตามความเข้มข้นที่กำหนดในปริมาณ 5 ลิตร ต่อทุก ๆ 1 ตารางเมตร สำหรับบริเวณแนวคานคอดิน ให้ ขุดเป็นร่องกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15-30 เซนติเมตร ทั้งด้านในและด้านนอก แล้วจึงใช้สาร ป้องกันกำจัดปลวกที่ผสมตามความเข้มข้นที่กำหนดเทราดลงไปตามร่องนั้น ในอัตราสารป้องกันกำจัดปลวกที่ ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อทุกความยาวร่อง 1 เมตร

 

  • ฉีดพ่นหรือราดด้วยสารป้องกันกำจัดปลวกซ้ำอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ทำการถมดินหรือ ถมทราย แล้วอัดพื้นให้แน่น ก่อนที่จะเทพื้นคอนกรีต

 

  • บริเวณรอบ ๆ อาคาร ควรฉีดหรือพ่นสารป้องกันกำจัดปลวกให้เป็นแนวป้องกันรอบนอก อาคารอีกครั้ง โดยใช้สารป้องกันกำจัดปลวกที่ผสมแล้วในอัตรา 5 ลิตร ต่อทุกระยะ 1 ตารางเมตร โดยรอบ อาคาร

สำหรับอาคารใต้ถุนสูง

         ให้ขุดดินตรงบริเวณรอบ ๆ โคนเสา ตอม่อ หรือรอบ ๆ ท่อต่าง ๆ ที่ติดต่อระหว่างอาคารกับพื้น ดินทุกแห่งให้เปนร่องโดยรอบ โดยให้มีขนาดความกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร เทสารปองกันกำจัด ปลวกลงไปในร่องในอัตรา 5 ลิตร ต่อทุกความยาวร่อง 1 เมตร หากใต้ถุนบางส่วนมีการเทพื้นคอนกรีต หรือ ก่ออิฐถือปูน เช่น มีครัวที่ติดกับพื้นดิน พื้นซักล้าง และที่ฐานรองรับบันไดบ้าน ควรจะต้องใช้สารปองกันกำจัด ปลวกเทราดให้ทั่วพื้นผิวดินก่อนที่จะเทคอนกรีต จะสามารถปองกันปลวกขึ้นอาคารบ้านเรือนได้เปนอย่างดี 
งานบริการ โปร-ทีม

การกำจัดยุงและอุปกรณ์การใช้งาน
การกำจัดหนูและอุปกรณ์การใช้งาน
การกำจัดแมลงสาบและอุปกรณ์การใช้งาน
การกำจัดมดและอุปกรณ์การใช้งาน