ReadyPlanet.com
วิธีการกำจัดยุง

บริการกำจัด ยุง

            ทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ และความชุกชุมของยุง  เพื่อวางแผนจัดการควบคุม กำจัดลูกน้ำยุงรูปแบบเม็ดเคลือบ (Granule) ในบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง  ตามลักษณะอุปนิสัยของยุงแต่ละชนิด การพ่นสารเคมีให้สัมผัสถูกตัวเต็มวัยโดยตรง   

           

          การพ่นละออง  เหมาะสำหรับพื้นที่ภายในอาคารซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็ก  และไม่ต้องการให้มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนและคราบน้ำมันหลังการทำบริการ โดยการปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานพื้นที่ด้านในสุดก่อน  แล้วใช้วิธีการเดินถอยหลังออกมาจากพื้นที่  เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกสารเคมี

          

          การพ้นหมอกควัน ภายในอาคาร  ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่  หรือพื้นที่ที่สามารถระบายกลิ่นหลังการรับบริการได้  รวมทั้งไม่มีปัญหาเรื่องคราบน้ำมันที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  โดยพ่นให้สารเคมีกระจายทั่วทั้งบริเวณ  โดยเฉพาะบริเวณที่มีวัสดุห้อยแขวนภายในอาคาร

         -ภายนอกอาคาร  ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการการปฏิบัติงานคือ ช่วงหัวค่ำและเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น  เพื่อกำจัดยุงรำคาญที่จะออกมาหาอาหาร  โดยการพ่นในบริเวณที่พบมากมียุงชุกชุม เช่น บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคาร  พื้นที่มืดอับลม และบริเวณที่เป็นแหล่งเกาะพักของยุง เช่น พุ่มไม้เตี้ยๆ  และอีกวิธีคือ 

            การฉีดพ่นสารเคมี โดยใช้ถังสเปร์ยแรงดันต่ำ หรือการใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อให้สารเคมีตกค้างในพื้นที่ ยุงมาเกาะพัก  เช่น  พุ่มไม้เตี้ยๆ  เป็นต้น

 

วิธีการปฎิบัติงาน