ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อล่อ
bulletการจัดปลวกระบบ ไบโอ
bulletกำจัดปลวกระบบ เคมี
bulletระบบวางท่อป้องกันปลวก


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วิธีการกำจัดหนู

 

บริการกำจัด หนู

การสำรวจร่องรอยของหนู มีความสำคัญและจำเป็นต่อการป้องกันและกำจัดหนูเพราะช่วยให้ทราบว่ามีหนูอยู่บริเวณนั้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเป็นชนิดใด  ร่องรอยหนูที่สำรวจพบร่วมกับการพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงแหล่งที่อยู่อาศัย ทางเข้า-ออก  และเส้นทางหาอาหาร ของหนูในพื้นที่นั้นๆ   การป้องกันกำจัดหนู ต้องดำเนินการไม่ให้มีหนูหรือมีหนูเหลือจำนวนน้อยที่สุดตามเป้าหมาย ซึ่งวิธีการควบคุมกำจัดหนูนั้น มีหลายวิธีด้วยกัน แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียที่ได้ผลจะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ เช่น ด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม หรือช่องทางเข้าออกของหนูนั้น การกำจัดหนูจะดำเนินการใช้การป้องกันกำจัดหนูตามความเหมาะสมได้ซึ่งแบ่งการป้องกันกำจัดหนูเป็น 3 ด่าน ดังนี้

            ด่านที่ 1  แนวกำแพงรอบพื้นที่ ใช้การวางเหยื่อพิษ หรือการวางกรง เพื่อตรวจสอบการระบาดของหนู

            ด่านที่ 2 พื้นที่ภายนอกอาคารและแนวรอบอาคาร ใช้การวางเหยื่อพิษหรือการวางกรง

            ด่านที่ 3 พื้นที่ภายในอาคาร ใช้การวางกระดานกาวและกรง

 

วิธีการปฏิบัติงาน

 

 PRO-TEAM SUPPLY & SERVICE CO.,LTD

บริษัท โปร-ทีม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.
ที่อยู่ :  เลขที่ 39/286 หมู่บ้านพฤกษา64/1 หมู่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12120
เบอร์โทร/แฟ็กซ์ :  0-2101-1450      มือถือ :  086-3164129 , 086-0977189
อีเมล : pro-t2010@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pro-team2010.com